Nov 19, 1:10 PM

abate. hm.

I got nothin'.

#mbnov